ABC, ABCD en ABCDE regel in spoedeisende geneeskunde: wat de hulpverlener moet doen

De "ABC-regel" of kortweg "ABC" in de geneeskunde duidt op een geheugensteuntechniek die hulpverleners in het algemeen (niet alleen artsen) herinnert aan de drie essentiële en levensreddende fasen in de beoordeling en behandeling van de patiënt, vooral als hij bewusteloos is, in de voorbereidende fasen van Basic Life Support

Het acroniem ABC is in feite een acroniem van drie Engelse termen:

  • luchtweg: luchtweg;
  • ademhaling: adem;
  • circulatie: circulatie.

De doorgankelijkheid van de luchtwegen (dwz het feit dat de luchtwegen vrij zijn van obstructies die de luchtstroom zouden kunnen belemmeren), de aanwezigheid van adem en de aanwezigheid van bloedcirculatie zijn in feite drie essentiële componenten voor het voortbestaan ​​van de patiënt.

De ABC-regel is vooral handig om de hulpverlener te herinneren aan de prioriteiten bij het stabiliseren van de patiënt

De doorgankelijkheid van de luchtwegen, de aanwezigheid van adem en de bloedsomloop moeten dus worden gecontroleerd en, indien nodig, in deze exacte volgorde worden hersteld, anders zullen volgende manoeuvres minder effectief zijn.

In eenvoudige bewoordingen biedt de redder: eerste hulp aan een patiënt moet:

  • Controleer eerst of de luchtweg vrij is (vooral als de patiënt bewusteloos is);
  • Controleer vervolgens of het slachtoffer ademt;
  • controleer vervolgens op circulatie, bijv. radiale of halsslagader.

De 'klassieke' formule van de ABC-regel is in de eerste plaats gericht op hulpverleners in het algemeen, dat wil zeggen degenen die geen medisch personeel zijn.

De ABC-formule, zoals de AVPU schaal en de GAS-manoeuvre, moet bij iedereen bekend zijn en vanaf de basisschool worden aangeleerd.

Voor professionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici) zijn complexere formules bedacht, genaamd ABCD en ABCDE, die in de zorg vaker worden gebruikt door hulpverleners, verpleegkundigen en artsen.

In sommige gevallen worden zelfs uitgebreidere formules gebruikt, zoals ABCDEF of ABCDEFG of ABCDEFGH of ABCDEFGHI.

ABC is 'belangrijker' dan het bevrijdingsapparaat KED

Bij een verkeersongeval met een ongevalslachtoffer in het voertuig dient allereerst de luchtwegen, ademhaling en bloedsomloop te worden gecontroleerd en pas dan kan het slachtoffer van een ongeval worden voorzien van een nek zet je schrap en KED (tenzij de situatie een snelle afzuiging vereist, bijv. als er geen hevige vlammen in het voertuig zijn).

Voor ABC: veiligheid en bewustzijnsstaat

Het eerste wat u moet doen nadat u heeft vastgesteld of het slachtoffer zich in een medische noodsituatie op een veilige plaats bevindt, is het controleren van de bewustzijnstoestand van de patiënt: als hij/zij bij bewustzijn is, wordt het risico op ademhalings- en hartstilstand afgewend.

Om te controleren of het slachtoffer bij bewustzijn is of niet, benader hem of haar gewoon vanaf de kant waar zijn of haar blik op is gericht; Roep nooit naar de persoon, want als er een trauma is aan de cervicale wervelkolom, kan de plotselinge beweging van het hoofd zelfs dodelijk zijn.

Als het slachtoffer reageert, is het raadzaam om zich voor te stellen en te informeren naar zijn/haar gezondheidstoestand; als hij/zij reageert maar niet kan praten, vraag dan om de hand te schudden met de hulpverlener. Als er geen reactie is, moet een pijnlijke stimulus op het slachtoffer worden aangebracht, meestal een knijpbeweging in het bovenste ooglid.

Het slachtoffer kan reageren door te proberen aan de pijn te ontsnappen, maar in een bijna slaaptoestand blijven, zonder te reageren of zijn ogen te openen: in dit geval is de persoon bewusteloos, maar zijn zowel ademhaling als hartactiviteit aanwezig.

Om de bewustzijnstoestand te beoordelen, kan de AVPU-schaal worden gebruikt.

Voor ABC: veiligheidspositie

Bij afwezigheid van enige reactie, en dus van bewusteloosheid, moet het lichaam van de patiënt in rugligging (met de buik omhoog) op een stijf oppervlak worden geplaatst, bij voorkeur op de vloer; het hoofd en de ledematen moeten worden uitgelijnd met het lichaam.

Om dit te doen is het vaak nodig het slachtoffer te verplaatsen en verschillende spierbewegingen te laten maken, wat bij (vermoeden van) trauma met de nodige voorzichtigheid en alleen als het levensnoodzakelijk is.

In sommige gevallen is het nodig om de persoon in de zijdelingse veiligheidspositie te plaatsen.

Er moet grote zorg worden besteed aan het omgaan met het lichaam in het geval van hoofd, nek en spinal navelstrengletsel: bij verwondingen in deze gebieden kan het verplaatsen van de patiënt de situatie alleen maar verergeren en mogelijk onomkeerbare schade aan de hersenen en/of het ruggenmerg veroorzaken (bijv. totale verlamming van het lichaam als het letsel zich op cervicaal niveau bevindt).

In dergelijke gevallen, tenzij u weet wat u doet, kunt u het slachtoffer het beste laten in de positie waarin het zich bevindt (tenzij het zich natuurlijk in een totaal onveilige omgeving bevindt, zoals een brandende kamer).

De borst moet onbedekt zijn en eventuele banden moeten worden verwijderd omdat ze de luchtweg kunnen belemmeren.

Kleding wordt vaak afgeknipt met een schaar (de zogenaamde Robin's schaar) om tijd te besparen.

De "A" van ABC: doorgankelijkheid van de luchtwegen bij de bewusteloze patiënt

Het grootste gevaar voor een bewusteloos persoon is luchtwegobstructie: de tong zelf kan, door verlies van tonus in de spieren, naar achteren vallen en ademhaling belemmeren.

De eerste manoeuvre die moet worden uitgevoerd is een bescheiden extensie van het hoofd: een hand wordt op het voorhoofd geplaatst en twee vingers onder het uitsteeksel van de kin, waarbij het hoofd naar achteren wordt gebracht door de kin op te tillen.

De extensiemanoeuvre brengt de nek verder dan de normale extensie: de actie, hoewel niet gewelddadig te hoeven worden uitgevoerd, moet effectief zijn.

Bij verdenking van cervicaal trauma moet de manoeuvre worden vermeden zoals elke andere beweging van de patiënt: in dit geval mag deze alleen worden uitgevoerd als dit absoluut noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het geval van een patiënt met ademstilstand), en mag slechts gedeeltelijk zijn, om zelfs zeer ernstige en onomkeerbare schade aan de wervelkolom en dus naar het ruggenmerg.

De hulpverleners en de hulpdiensten gebruiken hulpmiddelen zoals orofaryngeale canules of delicate manoeuvres zoals subluxatie van de kaak of intubatie om de luchtwegen open te houden.

De mondholte moet dan worden geïnspecteerd met behulp van de 'portemonnee' die wordt uitgevoerd door de wijsvinger en duim in elkaar te draaien.

Als er voorwerpen aanwezig zijn die de luchtweg belemmeren (bijv. kunstgebit), moeten deze met de hand of met een pincet worden verwijderd, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat het vreemde lichaam niet verder naar binnen wordt geduwd.

Als er water of een andere vloeistof aanwezig is, zoals in het geval van verdrinking, braken of bloeding, moet het hoofd van het slachtoffer opzij worden gekanteld om de vloeistof te laten ontsnappen.

Als trauma wordt vermoed, moet het hele lichaam worden geroteerd met de hulp van meerdere mensen om de kolom in de as te houden.

Handige hulpmiddelen voor het opvegen van vloeistoffen kunnen tissues of doekjes zijn, of beter nog, een draagbare Zuigeenheid.

"A" Luchtwegdoorgankelijkheid bij de bewuste patiënt

Als de patiënt bij bewustzijn is, kunnen tekenen van luchtwegobstructie zijn: asymmetrische borstbewegingen, ademhalingsmoeilijkheden, keelletsel, ademhalingsgeluiden en cyanose.

De "B" van ABC: Ademen bij de bewusteloze patiënt

Na de doorgankelijkheidsfase van de luchtwegen is het noodzakelijk om te controleren of het slachtoffer ademt.

Om te controleren of het onbewuste inademt, kunt u de "GAS-manoeuvre" gebruiken, wat staat voor "kijken, luisteren, voelen".

Dit houdt in dat er naar de borst wordt 'gekeken', dwz 2-3 seconden wordt gecontroleerd of de borstkas uitzet.

Er moet op worden gelet dat het hijgen en gorgelen bij een hartstilstand (agonale ademhaling) niet wordt verward met een normale ademhaling: het is daarom raadzaam om te overwegen om niet te ademen als het slachtoffer niet normaal ademt.

Als er geen ademhalingssymptomen zijn, zal kunstmatige beademing via de mond of met behulp van beschermende uitrusting (zakmasker, gezichtsscherm, enz.) of, voor hulpverleners, een zelfuitzettende ballon (Ambu).

Als ademhaling aanwezig is, moet ook worden opgemerkt of de ademhalingsfrequentie normaal, verhoogd of verlaagd is.

“B” Ademhaling van de patiënt die bij bewustzijn is

Als de patiënt bij bewustzijn is, is het niet nodig om te controleren op ademhaling, maar moet de OPACS (Observe, Palpate, Listen, Count, Saturation) worden uitgevoerd.

De OPACS wordt vooral gebruikt om de 'kwaliteit' van de ademhaling te controleren (die zeker aanwezig is als de proefpersoon bij bewustzijn is), terwijl de GAS vooral wordt gebruikt om te controleren of de bewusteloze proefpersoon ademt of niet.

De hulpverlener zal dan moeten beoordelen of de borstkas correct uitzet, voelen of er misvormingen zijn door de borstkas licht te palperen, te luisteren naar eventuele ademhalingsgeluiden (geruis, fluittonen...), de ademhalingsfrequentie tellen en de verzadiging meten met een apparaat genaamd een verzadigingsmeter.

U moet ook noteren of de ademhalingsfrequentie normaal, verhoogd of verlaagd is.

"C" in ABC: circulatie bij de bewusteloze patiënt

Controleer op halsslagader (nek) of radiale pols.

Als er geen ademhaling of hartslag is, neem dan onmiddellijk contact op met het alarmnummer en vertel dat u te maken heeft met een patiënt met een hartstilstand en begin zo snel mogelijk met reanimatie.

In sommige formuleringen heeft C de betekenis van compressie aangenomen, verwijzend naar de vitale noodzaak om bij kortademigheid onmiddellijk hartmassage uit te voeren (onderdeel van cardiopulmonale reanimatie).

Bij een getraumatiseerde patiënt moet, alvorens de aanwezigheid en kwaliteit van de bloedsomloop te beoordelen, aandacht worden besteed aan eventuele grote bloedingen: overvloedig bloedverlies is gevaarlijk voor de patiënt en zou elke poging tot reanimatie zinloos maken.

“C” Circulatie bij de patiënt bij bewustzijn

Als de patiënt bij bewustzijn is, zal de te beoordelen pols bij voorkeur de radiale zijn, aangezien het zoeken naar de halsslagader het slachtoffer nog meer zorgen kan maken.

In dit geval zal de beoordeling van de pols niet zijn om de aanwezigheid van de pols vast te stellen (wat als vanzelfsprekend kan worden beschouwd aangezien de patiënt bij bewustzijn is), maar voornamelijk om de frequentie (bradycardie of tachycardie), regelmaat en kwaliteit te beoordelen (“volledige ” of “zwak/flexibel”).

Geavanceerde ondersteuning voor cardiovasculaire reanimatie

Geavanceerde cardiovasculaire levensondersteuning (ACLS) is een reeks medische procedures, richtlijnen en protocollen die worden aangenomen door medisch, verplegend en paramedisch personeel om hartstilstand te voorkomen of te behandelen of de uitkomst te verbeteren in situaties van terugkeer naar spontane circulatie (ROSC).

De variabele 'D' in ABCD: Handicap

De letter D geeft de noodzaak aan om de neurologische toestand van de patiënt vast te stellen: hulpverleners gebruiken de eenvoudige en duidelijke AVPU-schaal, terwijl artsen en verpleegkundigen de Glasgow Coma Scale (ook wel GCS genoemd).

De afkorting AVPU staat voor Alert, Verbal, Pain, Unresponsive. Alert betekent een bewuste en heldere patiënt; verbaal betekent een halfbewusteloze patiënt die op vocale stimuli reageert met gefluister of slagen; pijn betekent een patiënt die alleen reageert op pijnprikkels; niet-reagerend betekent een bewusteloze patiënt die niet reageert op enige vorm van stimulus.

Naarmate u van A (waarschuwing) naar U (reageert) gaat, neemt de ernststatus toe.

RADIO VAN REDDERS IN DE WERELD? BEZOEK DE EMS-RADIOSTAND OP EMERGENCY EXPO

"D"-defibrillator

Volgens andere formules herinnert de letter D eraan dat: defibrillatie is noodzakelijk in het geval van een hartstilstand: de verschijnselen van polsloze fibrillatie (VF) of ventriculaire tachycardie (VT) zullen dezelfde zijn als die van een hartstilstand.

Ervaren hulpverleners zullen een semi-automatische defibrillator gebruiken, terwijl getrainde zorgverleners een handmatige defibrillator zullen gebruiken.

Hoewel fibrillatie en ventriculaire tachycardie verantwoordelijk zijn voor 80-90% van alle gevallen van hartstilstand[1] en VF de belangrijkste doodsoorzaak is (75-80%[2]), is het belangrijk om correct te beoordelen wanneer defibrillatie echt nodig is; semi-automatische defibrillatoren laten geen ontslag toe als de patiënt geen VF of pulsloze VT heeft (vanwege andere aritmieën of asystolie), terwijl handmatige defibrillatie, die alleen voorbehouden is aan getrainde gezondheidswerkers, kan worden geforceerd na het lezen van het ECG.

"D" Andere betekenissen

De letter D kan ook als herinnering worden gebruikt:

Hartritmedefinitie: als de patiënt geen ventriculaire fibrillatie of tachycardie heeft (en dus niet gedefibrilleerd wordt), moet het ritme dat de hartstilstand veroorzaakte worden geïdentificeerd door het ECG te lezen (mogelijke asystolie of pulsloze elektrische activiteit).

Geneesmiddelen: farmacologische behandeling van de patiënt, meestal via veneuze toegang (medische/verpleegkundige procedure).

EERSTE HULP TRAINING? BEZOEK DE DMC DINAS MEDICAL CONSULTANTS BOOTH OP EMERGENCY EXPO

"E" Tentoonstelling

Zodra vitale functies zijn gestabiliseerd, wordt een meer diepgaande analyse van de situatie uitgevoerd, waarbij aan de patiënt (of familieleden, als ze niet betrouwbaar of niet kunnen antwoorden) wordt gevraagd of ze allergieën of andere ziekten hebben, of ze medicijnen gebruiken en of ze ooit soortgelijke gebeurtenissen hebben gehad.

Om alle anamnestische vragen te onthouden die tijdens de vaak hectische momenten van redding moeten worden gesteld, gebruiken reddingswerkers vaak het acroniem AMPIA of het acroniem SAMPLE.

Vooral bij traumatische gebeurtenissen is het daarom noodzakelijk om te controleren of de patiënt meer of minder ernstige verwondingen heeft opgelopen, zelfs op delen van het lichaam die niet direct zichtbaar zijn.

De patiënt moet worden uitgekleed (indien nodig kleding afknippen) en er moet van top tot teen een beoordeling worden gemaakt, waarbij moet worden gecontroleerd op eventuele breuken, wonden of kleine of verborgen bloedingen (hematomen).

Na het van top tot teen onderzoek wordt de patiënt bedekt met een isotherme deken om mogelijke onderkoeling te voorkomen.

BRAAGKRAAG, KEDS EN IMMOBILISATIEHULPMIDDELEN VAN DE PATINT? BEZOEK SPENCER'S BOOTH OP EMERGENCY EXPO

"E" Andere betekenissen

De letter E aan het einde van de voorgaande letters (ABCDE) kan ook een herinnering zijn:

  • Elektrocardiogram (ECG): monitoring van de patiënt.
  • Omgeving: alleen op dit moment kan de hulpverlener zich zorgen maken over kleine omgevingsverschijnselen, zoals kou of neerslag.
  • Ontsnappende lucht: controleer op borstwonden die de longen hebben doorboord en kunnen leiden tot pulmonale collaps.

“F” Verschillende betekenissen

De letter F aan het einde van de voorgaande letters (ABCDEF) kan betekenen:

Foetus (in Engelstalige landen fundus): als de patiënte een vrouw is, moet worden nagegaan of ze zwanger is en zo ja, in welke maand van de zwangerschap.

Familie (in Frankrijk): hulpverleners moeten eraan denken om familieleden zoveel mogelijk te helpen, aangezien ze belangrijke gezondheidsinformatie kunnen geven voor latere zorg, zoals het melden van allergieën of lopende therapieën.

Vloeistoffen: controleer op vochtverlies (bloed, hersenvocht, enz.).

Laatste stappen: neem contact op met de instelling die de kritieke patiënt moet ontvangen.

"G" Verschillende betekenissen

De letter G aan het einde van de voorgaande letters (ABCDEFG) kan betekenen:

Bloedsuiker: herinnert artsen en verpleegkundigen eraan om de bloedsuikerspiegel te controleren.

Ga snel! (Ga snel!): op dit punt moet de patiënt zo snel mogelijk naar een zorginstelling worden vervoerd (eerste hulp of DEA).

H en I Verschillende betekenissen

H en ik aan het einde van het bovenstaande (ABCDEFGHI) kunnen betekenen:

Onderkoeling: voorkomen van bevriezing van de patiënt door een isotherme deken te gebruiken.

Intensive care na reanimatie: het verlenen van intensive care na reanimatie om de kritische patiënt te assisteren.

Varianten

AcBC…: een kleine c direct na de luchtwegfase herinnert eraan om speciale aandacht te besteden aan de wervelkolom.

DR ABC… of SR ABC…: D, S en R aan het begin herinneren aan

Gevaar of veiligheid: de hulpverlener mag zichzelf of anderen nooit in gevaar brengen en moet mogelijk gespecialiseerde reddingsdiensten (brandweer, bergredding) waarschuwen.

Reactie: controleer eerst de bewustzijnstoestand van de patiënt door hardop te roepen.

DR's ABC...: bij bewusteloosheid om hulp roepen.

Lees ook:

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Wat moet er in een EHBO-kit voor kinderen zitten?

Werkt de herstelpositie in EHBO echt?

Is het aanbrengen of verwijderen van een halskraag gevaarlijk?

Spinale immobilisatie, cervicale kragen en bevrijding uit auto's: meer kwaad dan goed. Tijd voor een verandering

Cervicale kragen: 1-delig of 2-delig apparaat?

World Rescue Challenge, reddingsuitdaging voor teams. Levensreddende ruggengraatplanken en cervicale kragen

Verschil tussen AMBU-ballon en ademhalingsbal Emergency: voor- en nadelen van twee essentiële apparaten

Cervicale kraag bij traumapatiënten in spoedeisende geneeskunde: wanneer te gebruiken, waarom is het belangrijk?

KED-hulpmiddel voor trauma-extractie: wat het is en hoe het te gebruiken?

Bron:

Medicina online

Andere klanten bestelden ook: