Ziekenhuizen beschermen in gewapende conflicten: de richtlijnen van het internationaal humanitair recht

Specifieke bescherming voor gewonden en medisch personeel volgens IHR-normen tijdens oorlogen

In de context van tragische oorlogsgebieden komt het internationaal humanitair recht (IHR) naar voren als een baken van beschaving, dat bescherming biedt aan de weerlozen en aan degenen die zich inzetten voor het bieden van hulp en behandeling. Gezondheidsfaciliteiten en -eenheden, inclusief ziekenhuizen, mogen volgens het IHR niet worden aangevallen. Deze bescherming strekt zich uit tot gewonden en zieken, maar ook tot medisch personeel en transportvoertuigen die voor medische zorg worden gebruikt. De regelgeving kent enkele uitzonderingen, maar wat zijn de specifieke beschermingen die gewonden en zieken genieten in tijden van gewapende conflicten?

Algemene rechten en bescherming van de gewonden

Tijdens gewapende conflicten omvat de zorg voor gewonden en zieken iedere persoon, militair of burger, die medische zorg nodig heeft en die niet of niet langer kan deelnemen aan de vijandelijkheden. Volgens het IHR genieten alle gewonde en zieke mensen algemene rechten om:

  • Gerespecteerd: ze mogen niet worden blootgesteld aan aanvallen, moorden of mishandeling
  • Beschermd: zij hebben het recht op hulp en bescherming tegen schade door derden
  • Gezocht en opgehaald: de gewonden en zieken moeten worden opgezocht en gered
  • Verzorgd zonder onderscheid: moet zorg ontvangen zonder onderscheid op basis van andere criteria dan medische criteria

Het IHR maakt onderzoek en hulp mogelijk “voor zover mogelijk”, dat wil zeggen, rekening houdend met de veiligheidsomstandigheden en de beschikbare middelen. Het gebrek aan middelen rechtvaardigt echter niet dat er geen actie wordt ondernomen. Zelfs in gevallen waarin dergelijke middelen beperkt zijn, moeten staats- en niet-statelijke partijen bij een conflict hun uiterste best doen om medische zorg voor gewonden en zieken te garanderen.

Specifieke bescherming en verlies van bescherming

De specifieke bescherming die wordt geboden aan medisch personeel, medische eenheden en instellingen, en medische transportvoertuigen zou tevergeefs zijn als ze zouden worden aangevallen. Daarom biedt het IHR specifieke bescherming aan deze personen; De partijen bij het conflict moeten hen respecteren zolang zij een uitsluitend medische functie uitoefenen en mogen zich niet onnodig met hun werk bemoeien.

Een medische instelling kan de door het IHR verleende bescherming verliezen als deze wordt gebruikt om ‘daden te plegen die schadelijk zijn voor de vijand’. Als er enige twijfel bestaat dat medische eenheden of instellingen op deze manier worden gebruikt, wordt aangenomen dat dit niet het geval is.

Naleving van het internationaal recht en de gevolgen ervan

Een actie die schadelijk is voor de vijand kan een medische instelling of eenheid vatbaar maken voor aanvallen; kunnen de gewonden en zieken die aan hun zorg zijn toevertrouwd, ernstig in gevaar brengen; en kan ook wantrouwen in het werk van medische instellingen wekken, waardoor de algemene beschermende waarde van het IHR afneemt.

Alvorens een aanval uit te voeren op een medische instelling die haar beschermde status heeft verloren, moet een waarschuwing worden afgegeven, inclusief, indien van toepassing, een tijdslimiet. Het doel van het geven van een waarschuwing is om de schadelijke handelingen te laten stoppen of, als ze aanhouden, voor de veilige evacuatie van de gewonden en zieken die niet verantwoordelijk zijn voor dergelijk gedrag.

Zelfs in dergelijke gevallen kunnen humanitaire overwegingen met betrekking tot het welzijn van de gewonden en zieken niet worden genegeerd. Er moet alles aan worden gedaan om hun veiligheid te garanderen.

Verplichtingen van partijen in conflict

Het evenredigheidsbeginsel blijft bindend voor de aanvallende partijen: het militaire voordeel dat kan worden behaald door het aanvallen van medische voorzieningen die hun beschermde status hebben verloren, moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de waarschijnlijke humanitaire gevolgen van het beschadigen of vernietigen van dergelijke voorzieningen. Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen om de directe en indirecte impact van dergelijke aanvallen op de gezondheidszorg te minimaliseren, wanneer dit operationeel haalbaar en relevant is.

Respect voor het menselijk leven en het beschermen van de rechten van gewonden en gezondheidspersoneel tijdens gewapende conflicten blijven absolute imperatieven, niet alleen gegarandeerd door ethisch respect maar ook door de strikte normen van het internationaal humanitair recht.

bron

ICRC

Andere klanten bestelden ook: