EU Commissie: Richtsnoeren voor het verminderen van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke medicijnen

De Europese Commissie heeft een gids gepubliceerd met praktische voorbeelden om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke geneesmiddelen in alle stadia van hun cyclus te verminderen: productie, transport en opslag, bereiding, toediening aan patiënten (mensen en dieren) en afvalbeheer

De gids geeft praktisch advies

Het is bedoeld voor beroepsbeoefenaars, werkgevers, overheidsinstanties en veiligheidsexperts om hun aanpak te ondersteunen om werknemers te beschermen tegen mogelijk gevaarlijke medicijnen.

Gevaarlijke geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die een of meer stoffen bevatten die voldoen aan de criteria voor indeling als: Kankerverwekkend (categorie 1A of 1B); Mutageen (categorie 1A of 1B); Reproductief toxisch 1 (categorie 1A of 1B).

Gevaarlijke drugs kunnen ongewenste effecten veroorzaken bij andere personen dan de patiënten zelf, zoals blootgestelde werknemers

En ze kunnen kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische effecten hebben.

Sommige veroorzaken bijvoorbeeld kanker of veranderingen in de ontwikkeling, zoals verlies van de foetus en mogelijke misvormingen bij het nageslacht, onvruchtbaarheid en een laag geboortegewicht.

De gids rapporteert schattingen uit het COWI-onderzoek (2021) dat 54 gevallen van borstkanker en 13 gevallen van hematopoëtische kanker in 2020 kunnen worden toegeschreven aan beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke geneesmiddelen in EU-ziekenhuizen en -klinieken.

De COWI-studie (2021) schrijft nog eens 1,287 miskramen per jaar in 2020, oplopend tot 2,189 miskramen per jaar in 2070, toe aan beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke medicijnen in EU-ziekenhuizen en -klinieken.

De COWI-studie (2021) schat dat bijna 1.8 miljoen werknemers tegenwoordig worden blootgesteld aan gevaarlijke drugs, van wie 88% werkzaam is in ziekenhuizen, klinieken en apotheken.

COWI (2021) schat ook dat het aandeel vrouwelijke werknemers in de betrokken beroepsgroepen varieert van 4% (technisch personeel in afval- en afvalwaterbehandeling) tot 92% (verzorgers, verzorgers en dierenartsen).

Het doel van de Gids is om werknemers die ermee in contact kunnen komen en hun werkgevers bewust te maken van de risico's van gevaarlijke medicijnen

Andere doelstellingen zijn het vergroten van goede praktijken onder werknemers die met deze stoffen in de hele EU omgaan en het bieden van een nuttig referentiepunt en ondersteuning voor opleidingsactiviteiten; de informatiestroom te verbeteren tijdens de overgang tussen verschillende stadia van de levenscyclus in hun toeleveringsketen; en om harmonisatie tussen lidstaten en sectoren te bevorderen door ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden uitgebreide begeleiding krijgen.

Er zijn enkele bestaande handleidingen over het gebruik van HMP's, maar deze zijn vaak geschreven op regionaal of lokaal niveau, of behandelen slechts delen van de levenscyclus of specifieke rollen.

Deze gids moet de versnippering van de begeleiding over gevaarlijke drugs verminderen; een flexibele en up-to-date tool zijn die in de toekomst kan worden herzien, reagerend op en aangepast aan farmaceutische vooruitgang

De gids richt zich op de preventie en beheersing van risico's van beroepsmatige blootstelling, en de informatie die erin staat is geen alomvattend overzicht van procedures om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

De informatie in deze gids moet worden gelezen in samenhang met wetgeving en protocollen om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

De gids is verdeeld in secties over algemene en specifieke onderwerpen

De eerste zeven paragrafen en paragraaf 13 over incidentmanagement zijn algemeen en gelden voor alle fasen van de levenscyclus.

Secties 8 tot 12 en 14 tot 15 behandelen elke fase van de levenscyclus van gevaarlijke drugs, van productie tot afval.

Er zijn verschillende bijlagen met een verklarende woordenlijst, aanvullende informatie en voorbeelden van sjablonen voor risicobeoordeling en overzichtsbladen.

De gids is bedoeld om een ​​overzicht te geven van beschikbare goede praktijken en om praktische manieren aan te reiken om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke drugs te verminderen.

Het is ontworpen voor alle soorten organisaties, ongeacht de grootte, zowel publiek als privaat, en in alle stadia van de HPP-levenscyclus.

Het is ook van toepassing op faciliteiten die deelnemen aan klinische proeven.

Het is een niet-bindende gids bedoeld voor gebruik door lidstaten, regionale en lokale organisaties ter ondersteuning van hun aanpak om werknemers tegen HPP's te beschermen.

Het is gebaseerd op bestaande Europese wetgeving en de richtlijnen doen geen afbreuk aan toepasselijke Europese of nationale bepalingen.

De gids geeft relevant advies aan nationale autoriteiten, werkgevers en werknemers en is nuttig voor iedereen met uiteenlopende verantwoordelijkheden

bv beroepsmatig gezondheid en veiligheid experts; degenen die verantwoordelijk zijn voor training in het veilig omgaan met gevaarlijke drugs op het werk; verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die werkzaam zijn op andere afdelingen zoals intensive care, recovery en palliatieve zorg, waar patiënten terecht kunnen na toediening van een gevaarlijk medicijn; werknemersvertegenwoordigers enz.

De gids is bedoeld voor werknemers die in aanraking komen met gevaarlijke drugs en niet voor patiënten, hun familie of mantelzorgers (mensen die geen werknemer zijn in een arbeidsrelatie met een zorgwerkgever).

De gids samengesteld door de EU

begeleiding-hmp_final-C

Lees ook

Emergency Live nog meer ... Live: download de nieuwe gratis app van uw krant voor IOS en Android

Allergieën en medicijnen: wat is het verschil tussen antihistaminica van de eerste generatie en van de tweede generatie?

Symptomen en te vermijden voedingsmiddelen bij nikkelallergie

Wanneer kunnen we praten over beroepsallergieën?

Bijwerkingen van geneesmiddelen: wat ze zijn en hoe bijwerkingen te behandelen

Beroepsziekten: Sick Building Syndrome, Air Conditioning Long, Luchtontvochtigerkoorts

Symptomen van astma-aanval en eerste hulp aan patiënten

Beroepsastma: oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Extrinsiek, intrinsiek, beroepsmatig, stabiel bronchiaal astma: oorzaken, symptomen, behandeling

Het risico van brandweerlieden op een onregelmatige hartslag gekoppeld aan het aantal brandblootstellingen op het werk

bron

FNOPI

Andere klanten bestelden ook: