EENA: krok naprzód w celu ratowania życia

EENA zaleca poprawę informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej w przypadku nagłych wypadków mobilnych

W znaczącym rozwoju, Europejskie Stowarzyszenie Numerów Alarmowych (EENA) przedstawił zestaw kluczowych zaleceń mających na celu poprawę dokładności i wiarygodności informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej na numer alarmowy w przypadku komunikacji alarmowej za pośrednictwem telefonu komórkowego. Inicjatywa jest odpowiedzią na rozporządzenie delegowane wydane przez Komisję Europejską 16 grudnia 2022 r., które stanowi uzupełnienie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (Dyrektywa 2018/1972).

Obawy dotyczące europejskiej koordynacji informacji

Nowe zasady nakreślone przez Komisję Europejską zawierają wytyczne dotyczące sposobu, w jaki „właściwe organy regulacyjne” państw członkowskich UE mają określać kryteria lokalizowania komunikatów alarmowych. Państwom członkowskim wyznaczono termin 5 marca 2024 r. na przyjęcie kryteriów wstępnej lokalizacji osoby dzwoniącej, wraz z wejściem w życie przepisów rozpoczynających roczne odliczanie.

EENA i inne zainteresowane strony wyraziły jednak obawy dotyczące ogólnounijnej koordynacji informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej w sytuacji awaryjnej. W rezultacie EENA podjęła inicjatywę opracowania kompleksowego zestawu zaleceń mających na celu rozwiązanie tego problemu.

Łączone wykorzystanie technologii lokalizacyjnych

Zalecenia EENA nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek ustanowienia kryteriów nakładających szacunkową dokładność poziomą na poziomie 50 metrów w przypadku 80 procent wszystkich komunikatów alarmowych pochodzących z urządzeń mobilnych. Aby osiągnąć ten poziom dokładności, EENA sugeruje łączne wykorzystanie technologii lokalizacji rozmówcy opartych na sieci i technologii telefonicznej, zgodnie z przepisami dyrektywy (UE) 2018/1972 uzupełnionej rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/444 .

Zaleceń tych nie sformułowano odrębnie; EENA współpracowała z kluczowymi stronami zainteresowanymi, które dostarczyły cennych informacji na temat możliwości smartfonów w zakresie dokładnego określania lokalizacji osoby dzwoniącej oraz infrastruktury sieciowej i usługowej wymaganej do wydajnej transmisji lokalizacji.

Ponadto dokument przedstawiony przez EENA zawiera dogłębną analizę kryteriów dokładności i wiarygodności już wdrożonych w krajach na całym świecie, a także statystyki zebrane przez europejskie PSAP (Public Safety Answering Points) dotyczące dokładności informacji o lokalizacji pochodzących z mobilna łączność alarmowa w 2022 r.

Zalecenia EENA stanowią ważny krok w kierunku poprawy zdolności reagowania kryzysowego, zapewniając, że ludzie w nieszczęście można szybko i dokładnie zlokalizować. Można mieć nadzieję, że wraz z przyjęciem tych kryteriów przez państwa członkowskie UE ustanowi solidne ramy w zakresie informacji o lokalizacji osób dzwoniących na numer alarmowy, co umożliwi ratowanie życia i poprawę ogólnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi w całym regionie.

Źródło

EENA

Może Ci się spodobać