Loại động kinh hoặc chứng động kinh không có thời thơ ấu: nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị

Chứng động kinh trong y học đề cập đến một hình ảnh bệnh tật đặc biệt đối với thời thơ ấu và đầu tuổi vị thành niên, biểu hiện bằng nhiều và rất ngắn đình chỉ ý thức (và đôi khi là các chức năng vận động) tương tự như ở trẻ nhỏ…