Browsing Tag

bảo vệ công dân

Khả năng phục hồi, bảo vệ dân sự, an toàn, khẩn cấp, thảm họa và tất cả các thông tin liên quan đến tình huống khẩn cấp.