EENA: et skritt fremover for å redde liv

EENA anbefaler å forbedre lokaliseringsinformasjonen for oppringer for mobile nødsituasjoner

I en betydelig utvikling er European Emergency Number Association (EENA) har presentert et sett med viktige anbefalinger som tar sikte på å forbedre nøyaktigheten og påliteligheten til informasjon om lokalisering av nødanroper for mobil-opprinnelig nødkommunikasjon. Initiativet kommer som svar på en delegert forskrift utstedt av EU-kommisjonen 16. desember 2022, som supplerer den europeiske elektroniske kommunikasjonskoden (direktiv 2018/1972).

Bekymringer om europeisk koordinering av informasjon

De nye reglene skissert av EU-kommisjonen gir veiledning om hvordan de "kompetente reguleringsmyndighetene" i EUs medlemsland skal bestemme kriteriene for lokalisering av nødkommunikasjon. Medlemsstatene har fått en frist til 5. mars 2024 for å vedta de første kriteriene for lokalisering av innringer, med ikrafttredelsen av lovgivningen som markerer starten på en ettårig nedtelling.

EENA og andre interessenter uttrykte imidlertid bekymringer for EU-dekkende koordinering av lokaliseringsinformasjon for oppringer i en nødsituasjon. Som et resultat tok EENA initiativ til å utarbeide et omfattende sett med anbefalinger for å løse dette problemet.

Kombinert bruk av lokaliseringsteknologier

EENAs anbefalinger krever at EUs medlemsland etablerer kriterier som pålegger et horisontalt nøyaktighetsestimat på 50 meter for 80 prosent av all nødkommunikasjon som kommer fra mobile enheter. For å oppnå dette nivået av nøyaktighet foreslår EENA kombinert bruk av nettverksbaserte og telefonavledede oppringerlokaliseringsteknologier, i tråd med bestemmelsene i direktiv (EU) 2018/1972, som supplert med kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/444 .

Disse anbefalingene ble ikke gitt isolert; EENA samarbeidet med sentrale interessenter som ga verdifull innsikt i mulighetene til smarttelefoner for nøyaktig å bestemme innringerens plassering og nettverks- og tjenesteinfrastrukturen som kreves for effektiv posisjonsoverføring.

I tillegg inkluderer papiret presentert av EENA en dybdeanalyse av nøyaktighets- og pålitelighetskriteriene som allerede er implementert i land rundt om i verden, samt statistikk samlet inn av europeiske PSAP-er (Public Safety Answering Points) om nøyaktigheten av stedsinformasjon hentet fra mobilavledet nødkommunikasjon i 2022.

EENA-anbefalingene representerer et stort skritt mot å forbedre beredskapsevnen, og sikre at folk i nød kan lokaliseres raskt og nøyaktig. Med vedtakelsen av disse kriteriene av medlemslandene, er det håp om at EU vil etablere et robust rammeverk for informasjon om lokalisering av nødanropere, redde liv og forbedre den generelle nødhåndteringen i hele regionen.

kilde

EENA

Du vil kanskje også like